Regulamin serwisu letsparty.group, zwany dalej Regulaminem, został sporządzony na podstawie prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady funkcjonowania, działania oraz świadczenia usług serwisu internetowego letsparty.group dostępnego pod adresem www.letsparty.group zwanego dalej Serwisem.
Regulamin równocześnie określa zakres praw oraz obowiązków Użytkownika Serwisu i obowiązuje w niniejszej formie od dnia rozpoczęcia działalności serwisu letsparty.group
Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy odpowiednich ustaw.

I – Postanowienia ogólne oraz definicje
1. Właścicielem oraz Administratorem serwisu letsparty.group jest przedsiębiorstwo Grupa Stadnicki Łukasz Stadnicki, z siedzibą w Oława (55-200) przy ulicy 1 Maja 37D, NIP 8992370571, REGON 389436227
2. Korzystając z serwisu letsparty.group akceptujesz warunki niniejszego Regulaminu, a także Polityki Prywatności i zobowiązujesz się przestrzegać określonych w nich zasad.
3. Rejestracja w serwisie jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Administratora Serwisu danych osobowych w celach realizacji usług dostępnych w ramach Serwisu, w celach marketingowych oraz otrzymywania informacji handlowych pochodzących z serwisu letsparty.group oraz partnerów Serwisu.
Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez letsparty.group konta Użytkownika do celów komercyjnych, w szczególności poprzez wysyłanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej na konto Użytkownika oraz wyświetlania na stronach www.letsparty.group reklam i treści reklamowych, w tym także adresowanych bezpośrednio do Użytkownika. Rezygnacja z celów marketingowych jest jednoznaczna z rezygnacją konta w serwisie letsparty.group.
4. Serwis letsparty.group umożliwia przeglądanie, tworzenie oraz wymianę inforamcji, zdjęć oraz materiałów graficznych, treści umieszczonych, tworzonych oraz dostarczanych przez serwis letsparty.group jak również osoby i Użytkowników korzystających z usług dostarczanych przez serwis letsparty.group. Serwis umożliwia również tworzenie, dołączanie, aktywne uczestnictwo oraz opuszczanie grup tematycznych w obrębie serwisu letsparty.group.
Usługi dostarczane przez serwis letsparty.group: przeglądanie wydarzeń muzycznych i treści zamieszczonych na Serwisie, przeglądanie grup tworzonych na wydarzenia muzyczne, przeglądanie innych Użytkowników, dodawanie, opuszczanie grup wyjazdowych na dane wydarzenie muzyczne, tworzenie opisów do danej grupy wyjazdowej, prowadzenie dyskusji w danej grupie wyjazdowej, komunikacja z Użytkownikami za pomocą wysyłania wewnętrznych wiadomości, dodawanie komentarzy pod danym wydarzeniem muzycznym, uzupełnienie swojego profilu (profilu Użytkownika), przeglądanie swojego profilu, grup wyjazdowych, zgłaszanie do Administratora informacji o braku interesującego Użytkownika wydarzenia muzycznego, na które Użytkownik chce stworzyć grupę, dodawanie innych Użytkowników do swoich znajomych, korzystanie z wyszukiwarki i znajdowanie festiwali, koncertów, grup wyjazdowych, Użytkowników w oparciu o wybrane kryteria wyboru.
Narzędzia do dyspozycji: wyszukiwarka, wiadomości

Definicje:
Serwis / Portal – zbiór stron www w domenie o nazwie letsparty.group
Odwiedzający – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, będąca lub nie będąca Użytkownikiem serwisu letsparty.group, a korzystająca z podstawowych funkcjonalności Serwisu (usług niewymagających rejestracji) niezależnie od tego czy działanie to wymaga rejestracji/zalogowania czy nie.
Użytkownik – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, korzystająca z serwisu letsparty.group, posiadająca zarejestrowane i aktywne konto Użytkownika w Portalu/Serwisie letsparty.group (usługi wymagające rejestracji), o unikalnym loginie oraz haśle (każdy Użytkownik jest jednocześnie odwiedzającym).
Konto/Profil – konto w Portalu /Serwisie o określonym przez Użytkownika loginie i haśle, zakładane automatycznie przez danego Użytkownika po dokonaniu przez niego rejestracji w serwisie letsparty.group za pomocą formularza dostępnego pod adresem (formularz dostępny)
Login – nie podlegająca zmianie niepowtarzalna nazwa konta Użytkownika
Hasło – unikalny kod stanowiący podstawę identyfikacji Użytkownika, podawany każdorazowo przy logowaniu do Portalu/Serwisu. Użytkownik ma prawo do edycji i zmiany hasła
Profil użytkownika – strona dostępna dla Użytkowników zarejestrowanych / posiadających konto w serwisie. Zbiór informacji zapisanych w systemie informatycznym Serwisu powstałych na skutek dobrowolnego uzupełnienia pól: imię, Nick, miasto, zainteresowania (dane widoczne w profilu Użytkownika), nazwisko data urodzenia (dane ukryte w profilu Użytkownika).
Treści/Dane – wszystkie materiały występujące pod postacią tekstu, zdjęcia, filmu, nagrania audio i grafiki udostępniane przez serwis letsparty.group oraz przez Użytkowników
Poczta/Wiadomości – elektroniczna forma kontaktu Administratora serwisu z Użytkownikiem oraz kontaktu między Użytkownikami za pośrednictwem poczty e-mail lub wewnętrznych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem Portalu/Serwisu
Wydarzenie główne – festiwal, koncert lub innego rodzaju wydarzenie muzyczne zapisane w bazie serwisu letsparty.group
Grupy – funkcja serwisu letsparty.group umożliwiająca tworzenie grupy tematycznej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie serwisu letsparty.group. Funkcja ta służy do informowania pozostałych Użytkowników Serwisu o różnego rodzaju inicjatywach i zdarzeniach, powiązanych z tematyką głównego wydarzenia muzycznego, do wymiany treści w obrębie Użytkowników należących do grupy jak również uczestnictwa w inicjatywach w obrębie grupy lub inicjatywach organizowanych przez serwis letsparty.group w obrębie danej grupy.
Komentarz – opinia Użytkownika wyrażona na określony temat na ogólnym forum serwisu letsparty.group lub w obrębie forum danej grupy
Usługa – wszelkie świadczenia serwisu letsparty.group na rzecz Użytkowników
Dane Osobowe – informacje zgromadzone za pomocą formularza rejestracyjnego oraz działań Użytkownika umożliwiających zidentyfikowanie lub możliwość zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzane przez serwis letsparty.group w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie oraz w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem serwisu letsparty.group
Bazy Danych – uporządkowany zbiór danych zapisanych w postaci cyfrowej zgodnie z określonymi regułami w szeroko rozumianym systemie komputerowym, służący w szczególności do przechowywania Treści Portalu/ Serwisu i zapewniający jego poprawne funkcjonowanie
Wiadomość od Administatora – wiadomość wysyłana do Użytkownika przez administratora serwisu letspartu.group.
Skarga – wiadomość zaadresowana/wysłana do Działu Obsługi Użytkownika, identyfikująca w sposób jednoznaczny treści, które naruszają lub potencjalnie naruszają zasady niniejszego Regulaminu oraz normy prawne, w tym dobra prawnie chronione Użytkownika lub innej osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, które powinny zostać usunięte. Na Skargę powinny składać się: imię i nazwisko zgłaszającego oraz informacje umożliwiające zlokalizowanie treści łąmiące Regulamin. Jako Skargę uznaje się także pisemne zawiadomienie od organów i instytucji państwowych.
Umowa – umowa o świadczenie usług (darmowych oraz płatnych) drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Portalem/Serwisu z chwilą akceptacji aktualnie obowiązującego Regulaminu.

II – Warunki techniczne korzystania z Serwisu
1. Warunkami technicznymi, jakie muszą być spełnione do rejestracji/logowania i korzystania z serwisu letsparty.group są:
posiadanie przez Odwiedzającego/Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet i przeglądania jego zasobów,
posiadanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej oficjalnych producentów, pobranej ze zweryfikowanego źródła,
2. Odwiedzający/Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z różnego rodzaju oprogramowania instalowanego w przeglądarce internetowej (wtyczki, dodatki) lub innego dodatkowego oprogramowania, może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu letsparty.group lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.
3. Do prawidłowej pracy serwisu letsparty.group wykorzystuje pliki cookies, po ich wcześniejszym zaakceptowaniu przez Odwiedzającego/Użytkownika. Odwiedzający/Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na przechowywanie plików cookies poprzez wyłączenie ich w swojej przeglądarce. Poprzez wyłączenie plików cookies Odwiedzający/Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu letsparty.group. Pliki cookies służą ułatwieniu w korzystaniu z serwisu letsparty.group, podtrzymaniu sesji Odwiedzającego/Użytkownika oraz celom statystycznym lub marketingowym. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez współpracujące z Serwisem systemy reklamowe i/lub statystyczne, jak np. Google AdSense, Google Analytics itp.

III – Rejestracja w Serwisie
1. Utworzenie/Zarejestrowanie i korzystanie z Konta w zakresie usług świadczonych w obrębie serwisu letsparty.group jest dobrowolne i bezpłatne.
2. Serwis letsparty.group umożliwia utworzenie następujących kont użytkowników:
konto ze statusem standard
3. Przez Utworzenie/Zarejestrowanie konta Użytkownik oświadcza, że podane przez niego Dane Osobowe są prawdziwe i nie należą do osób trzecich oraz wyraża zgodę na ich upublicznienie w postaci Profilu Użytkownika.
4. Rejestracja w Serwisie jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Administratora Portalu/Serwisu danych osobowych w celach realizacji usług dostępnych w ramach Portalu/Serwisu, w celach marketingowych oraz otrzymywanie/a informacji handlowych pochodzących od Portalu/Serwisu letsparty.group oraz innych osób.
Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez letsparty.group konta Użytkownika do celów komercyjnych, w szczególności poprzez wysyłanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej na konto Użytkownika oraz wyświetlania na stronach Portalu/Serwisu reklam i treści reklamowych, w tym także adresowanych bezpośrednio do Użytkownika.
5. Utworzenie/Zarejestrowanie konta w serwisie letsparty.group oznacza w całości akceptację warunków Regulaminu serwisu letsparty.group w całości, Polityki Prywatności oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie/przekazywanie na wskazany przy tworzeniu/rejestrowaniu Konta adres poczty elektronicznej (e-mail) informacji systemowych, wiadomości od Serwisu oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu serwisu. Powyższe wiadomości mogą być również przesyłane za pomocą wiadomości wewnętrzych – tzw. od Administratora.
6. Wycofanie zgody na gromadzenie, przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywaniu informacji handlowych, marketingowych jest równoznaczne z usunięciem konta w serwisie letsparty.group
7. Rejestracja w Serwisie jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na upublicznienie danych podanych w Profilu Użytkownika oraz oświadczeniem, że podane dane są zgodne z prawdą.
8. Użytkownik może w dowolnej chwili, bez podania przyczyny, może zrezygnować z aktywności w serwisie letsparty.group poprzez samodzielne usunięcie swojego konta lub wysłanie złoszenia z żądaniem usunięcia konta na adres poczty elektronicznej info@letsparty.group lub poprzez dokonanie odpowiedniego zgłoszenia (np. listownie) do Administratora Serwisu.
9. Serwis letsparty.group ma prawo do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą Portalu/Serwisu i celem platformy komunikacyjnej lub w inny sposób wpływający negatywnie na wizerunek lub renomę Serwisu, w przypadku kiedy prośba o zaniechanie takich działań nie odniosła pozytywnego skutku.
10. Serwis letsparty.group ma prawo do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, w przypadku kiedy prośba o zaniechanie takich działań nie spowodowała zaniechania tych działań (zaniechanie łamania postanowień Regulaminu) lub do zablokowania Konta Użytkownika ze względu na otrzymane zgłoszenie spełniające cechy Skargi, do czasu wyjaśnienia sprawy, w której dany Użytkownik, podejrzewany jest o naruszenie Regulaminu, w którymkolwiek z jego postanowień.
11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż usunięcie Konta, będące następstwem jednej bądź kilku czynności niezgodnych z Regulaminem serwisu letsparty.group jest lub może być równoznaczne z utratą wszystkich zgromadzonych w ramach konta Użytkownika, który naruszył Regulamin: danych, zdjęć, komentarzy, grup, wiadomości i innych treści powiązanych z kontem w obrębie serwisu letsparty.group.
12. Zapisanie się na newsletter (informacje handlowe) nie wymaga rejestracji w serwisie letsparty.group. Aby zapisać się na newsletter należy podać adres email za pomocą formularza oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wysyłanie treści marketingowych zg. z Polityką Prywatności.

IV – Odpowiedzialnoś Użytkownika/Odwiedzającego
1. Odwiedzający/Użytkownik jest świadomy pełnej odpowiedzialności prawnej jaka ciąży na nim za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu.
2. Odwiedzający/Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za:
złamanie prawa lub szkodę wyrządzoną działaniami Odwiedzającego/Użykownika w serwisie letsparty.group w szczególności za podanie niezgodnych z prawem lub stanem faktycznym danych
ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy służbowej, informacji niejawnej/poufnej/tajnej
naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych
umieszczanie w serwisie letsparty.group danych, danych osobowych jak również wizerunku osób trzecich bez ich wiedzy i wyraźnie wyrażonej zgody
umieszczane przez Użytkownika treści własne, tj. komentarze, zdjęcia, materiały graficzne, materiały audio oraz materiały audio-wizualne zamieszczone w serwisie letsparty.group oraz wiadomości kierowane do innych Użytkowników lub Administracji Serwisu
3. Serwis letsparty.group nie odpowiada w żaden sposób za:
treści przekazywane i publikowane w ramach Serwisu letsparty.group przez Odwiedzających/Użytkowników oraz za autentyczność i rzetelność przekazywanych i publikowanych treści.
wydarzenia oraz zdarzenia, jakie miały, mają lub mogą mieć miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Odwiedzającymi/Użytkownikami lub z ich udziałem
treści zamieszczane w ramach serwisu letsparty.group, w szczególności za treści naruszające dobra osobiste lub łamiące prawa autorskie
wiarygodność oraz autentyczność informacji i danych podawanych i przekazywanych przez Odwiedzających/Użytkowników
treści oraz wiadomości wysyłanych/przesyłanych przez Odwiedzających/Użytkowników za pośerdnictwem mechanizmów udostępnianych przez serwis letsparty.group. Odwiedzający/Użytkownicy, którzy wysyłają wiadomości, których treść narusza prawo lub prawnie chronione dobra osób trzecich, narażają się na odpowiedzialność karną lub cywilną
treści, w tym dane poufne, które są przekazywane lub publikowane przez Odwiedzających/Użytkowników. Treści umieszczane lub udostępniane przez Odwiedzających/Użytkowników nie są poglądami ani opiniami twórców serwisu letsparty.group
zakłócenia w funkcjonowaniu i/lub utratę danych zgromadzonych w systemie komputerowym, wynikających z działania siły wyższej lub przyczyn niezależnych od Serwisu, tzn. takich, w udziale których ani właściciel Serwisu, ani Administrator serwisu letsparty.group nie są stronami w sprawie i nie mają żadnego wpływu na przyczynę, przebieg i skutek zaistniałych problemów
szkody powstałe na wskutek nieprawidłowego działania systemu teleinformatycznego po stronie Odwiedzającego/Użytkownika, a w szczególności za awarię urządzenia, za pomocą którego Odwiedzający/Użytkownik łączy się z internetem i stronami serwisu letsparty.group, oprogramowania zainstalowanego na tym urządzeniu, awarii po stronie dostawcy internetu Odwiedzającego/Użytkownika, innych awarii po jego stronie niewynikających bezpośrednio z korzystania z Serwis oraz za skutki innego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu Odwiedzającego/Użytkownika mogącego wpłynąć na bezpieczeństwo i stabilność systemu Odwiedzającego/Użytkownika niedostarczonego przez serwis letsparty,group
skutki, które są wynikiem nieprzestrzegania lub nieprawidłowego przestrzegania któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu serwisu letsparty.group
treści umieszczone na stronach serwisu letsparty.group będące następstwem zewnętrznego ataku hakerskiego lub innego, który spowodował lub mógł spowodować zmianę zawartości i treści w serwisie letsparty.group, a które to nie zostały dokonane przez Właściciela lub Administratora serwisu letsparty.group.
4. Administrator Serwisu zastrzega, iż korzystnie z Portalu / Serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu informacje i materiały nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

V – Dostępne usługi Serwisu
1. Odwiedzający mają dostęp do podstawowych usług Serwisu, niewymagających rejestracji:
podgląd bazy festiwali, koncertów, imprez i innych wydarzeń zgromadzonych w bazie serwisu letspartu.group. wg. wybranych kryteriów – dostęp do podstawowych informacji dotyczących w/w,
podgląd na grupy wyjazdowe utworzone do danego zdarzenia wymienionego w pkt a). lecz bez możliwości wglądu do komentarzy / dyskusji / informacji na temat Użytkowników należących do danej grupy
Avatar Użytkownika posiadającego konto
2. Po zarejestrowaniu konta i uzyskaniu statusu Użytkownika uzyskuje się dostęp do podstawowych oraz rozszerzonych treści obejmujących:
dostęp do strony po zalogowaniu czyli dostęp do: swoich utworzonych grup, do swojego konta, profilu (w tym wypełnienie go i dodawanie zdjęć), wiadomości,
możliwość: dodawania/tworzenia grup/edycji grup przez siebie stworzonych, dołączania do grup już istniejących oraz ich opuszczania,
czatowania/wysyłania wiadomości,
możliwość komentowania imprez, festiwali, koncertów (wydarzeń muzycznych),
wyszukiwarki bazy festiwali, koncertów, imprez, grup wyjazdowych, Użytkowników oraz do pełnych informacji zawartych o danej grupie, Użytkowniku,
przeglądanie informacji o stworzonych grupach (dodawanie, opuszczanie grup), dołączania do nich, przeprowadzania dyskusji w danej grupie, zarządzanie stworzoną przez siebie grupą (nazwa, opis), dostęp do informacji jakie zawarte są w danej grupie, dostęp do sprawdzenia kto jest zapisany do danej grupy, wgląd w wątki dyskusyjne grup,
wyszukiwanie, przeglądanie profilów innych Użytkowników oraz informacji jakie są w nich zawarte, możliwość dodawania innych Użytkowników do obserwowanych, czatowanie z Użytkownikami posiadającymi konto w portalu / serwisie letsparty.group,
3. Warunkiem korzystania wyżej wymienionych możliwości jest bycie zalogowanym na wcześniej zarejestrowanym/utworzonym koncie Użytkownika
4. Komentarz/post/wpis dodany przez Użytkownika zawiera informacje z jego konta, takie jak: imię oraz miniaturka zdjęcia                                                                             5. Użytkownik niezarejestrowany / zarejestrowany ma możlliwość zakupu biletu na wybrane wydarzenie muzyczne. Sprzedawcą zakupionego przez Użytkownika biletu jest jeden Partnerów serwisu letsparty.group  i to właśnie z nim należy kontaktować się w przypadku jakiegokolwiek problemu z biletem. Również w sytuacjach takich, jak usunięcie biletu ze skrzynki mailowej czy nieotrzymanie zakupionego biletu drogą elektroniczną. Partnerzy serwisu letsparty.group: Kupbilecik, Ticketmaster, Viagogo, Alebilet

VI – Działalność niedozwolona w obrębie serwisu letsparty.group
1. W ramach aktywności w serwisie letsparty.group zabrania się umieszczania treści oraz rozsyłania wiadomości niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
2. Zabrania się umieszczania w szczególności treści, wiadomości, zdjęć i zawartości:
zawierających wulgaryzmy,
propagujących narkotyki, alkohol lub inne środki odurzające
odnoszących się do narodowości, rasy, przekonań lub wiary,
erotycznych lub pornograficznych,
zawierających informacje obarczające niepotwierdzonymi zarzutami inne osoby,
naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub wzywających do łamania prawa
propagujących przemoc, nawołujących do agresji lub nienawiści,
będących bezpośrednimi atakami na innych Użytkowników lub ich dobra osobiste,
zawierających linki do prywatnych stron www, danych osobowych, teleadresowych lub adresy e-mailowe osób trzecich bez ich wyraźnej zgody,
mających charakter reklamowy lub zmierzających do promowania usług lub towarów, bez zgody właściciela serwisu letspartu.group,
odbiegających od wątku tematycznego poruszanego na forum danej grupy,
naruszających powszechnie akceptowane normy moralne, etyczne i prawne,
zawierających informacje nieprawdziwe,
noszące znamiona floodingu – wielokrotnego wysłania tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu,
korzystania z adresów e-mail o charakterze tymczasowym mogących utrudnić kontakt z Użytkownikiem oraz obsługę Konta Użytkownika.
3. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków lub innych kodów komputerowych, plików oraz programów, które mogą wpłynąć na nieprawidłowe działanie Serwisu. Zabrania się także udostępniania ich w obrębie Serwisu i dzielenie z pozostałymi Użytkownikami. Działania takie oraz podobne mogą zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego.
4. Zabrania się jakiejkolwiek działalności z wykorzystaniem mechanizmów umożliwiających automatyczne dodawanie oraz wyświetlanie Treści, w tym między innymi korzystania ze skryptów w celu dodania znajomych, wysyłania komentarzy, wiadomości itp. Zakazuje się również lawinowego, masowego (zautomatyzowanego, pół zautomatyzowanego) tworzenia Kont.
5. Zabrania się udostępniania źródeł internetowych (linków, opisów tych źródeł itp.) prowadzących do materiałów naruszających prawa autorskie, prawa pokrewne oraz prawa majątkowe.
6. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób utrudniający korzystanie z niego przez pozostałych Użytkowników, w szczególności zamieszczania wielu powtarzających się wpisów, których treść jest podobna, oraz takich, których treść jest obraźliwa albo pozbawiona sensu.
7. Zabrania się zakładania kont z wykorzystaniem Danych Osobowych lub innych Danych, np. znaków towarowych, zdjęć, materiałów graficznych i audio-wizualnych należących do Osób Trzecich lub innych podmiotów oraz powoływanie się na nazwy własne artystów, firm, marek itp. bez pisemnej zgody właściciela.
8. Zabrania się bez wyrażonej na piśmie zgody właściciela Serwisu, kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości, części lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
9. Zabronione jest wykorzystywanie należących do Serwisu praw autorskich lub znaków towarowych, wszelkich łudząco podobnych oznaczeń, z wyjątkiem przypadków, gdy ich używanie zostało bezpośrednio dopuszczone zgodą udzieloną na piśmie i zawierającą zakres takowego dopuszczenia.
10. Niedopuszczalne są działania mogące wpływać na utratę renomy lub dobrego imienia serwisu letspartu.group i świadczonych przez niego usług. W przypadku stwierdzenia działań noszących powyższe znamiona Administrator Serwisu może zablokować lub usunąć konto Użytkownika, który się ich dopuścił.
11. Nie dopuszcza się udostępniania loginów, haseł oraz dostępu do konta osobom trzecim.

VII – Reklamacje
1. Zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu letsparty.group, problemy, uwagi i zastrzeżenia związane z funkcjonowaniem serwisu oraz świadczonymi usługami na łamach serwisu letsparty.group mogą być przesyłane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie tego Administratorowi serwisu letsparty.group za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty e-mail na adres info@letsparty.group
2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane, zgodnie z kolejnością zgłoszeń, w terminie nie dłuższym niż 14 kalendarzowych dni od zgłoszenia reklamacji.
3. Serwis letsparty.group zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, dokonywania zmian oraz oddziaływania w każdy inny sposób na stronę techniczną Konta oraz jego modyfikację w celu przywrócenia prawidłowego działania Konta Użytkownika, Usługi lub Portalu/Serwisu.
4. Użytkownik akceptuje oraz wyraża zgodę na swobodne, podyktowane względami technicznymi, prawnymi lub biznesowymi modyfikowanie wyglądu Serwisu, wyglądu Profilu Konta, jak również umieszczania w ramach Portalu/Serwisu lub Konta (w tym również w ramach Poczty Wewnętrznej) informacji, okien, banerów i reklam.

VIII- Postanowienia końcowe
1. Właściciel serwisu letsparty.group zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w celu dostosowania jego treści do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, dopasowania do nowych usług lub poprawę jakości już oferowanych przez Serwis usług, zmiany warunków technicznych Serwisu, których celem jest poprawa jego funkcjonowania i/lub bezpieczeństwa.
2. Publikacja zmian niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności ma postać publikacji ujednoliconego tekstu Regulaminu oraz Polityki Prywatności na łamach serwisu letsparty.group wraz z informacją o dokonaniu zmian oraz zakresie zmian.
3. O zmianach Regulaminu Odwiedzający/Użytkownik będzie informowany za pomocą wiadomości w ramach serwisu letsparty.group, wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej (email) podany podczas utworzenia/rejestracj konta lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w ramach serwisu letsparty.group (zakładka Regulamin i Polityka Prywatności).
4. Po ogłoszeniu zmian Odwiedzający/Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się z zaistniałymi zmianami Regulaminu oraz Polityki Prywatności serwisu letsparty.group.
5. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik może odstąpić od umowy, w tym celu powinien niezwłocznie samodzielnie usunąć Konto lub wysłać wiadomość zawierającą żądanie usunięcia konta do Administratora Serwisu na adres poczty elektornicznej (e-mail): info@letsparty.group albo na adres korespondencyjny administratora Serwisu: Grupa Stadnicki Łukasz Stadnicki ul. 1 Maja 37D, 55-200 Oława
6. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie związane jest z usunięciem Konta Użytkownika z Portalu /Serwis będącego przedmiotem niniejszej umowy.
7. Po zapoznaniu się z treścią zmian Regulaminu, brak niezwłocznego przesłania przez Użytkownika do Administratora Serwisu wiadomości zawierającej żądanie usunięcia konta Użytkownika, uznawane będzie jako akceptacja Regulaminu po zmianach w całości.
8. Serwis zastrzega sobie prawo do okresowej przerwy w działaniu w związku z pracami technicznymi, konserwacyjnymi lub modernizacyjnymi, których celem jest polepszenie jakości lub bezpieczeństwa świadczenia usług przez serwis letsparty.group lub usunięciem awarii i czynników niemożliwych do przewidzenia. O wszystkich planowanych przerwach w działaniu serwisu letsparty.group Użytkownik będą informowany za pośrednictwem strony głównej, poczty elektronicznej (e-mail) lub za pomocą wiadomości wewnątrz Serwisu.
9. Serwis zastrzega sobie prawo wdrażania rozwiązań, których przeznaczeniem jest identyfikacja treści zamieszczonej na serwisie letsparty.group przez jego Użytkowników, celem ochrony praw i/lub interesów Użytkowników albo Serwisu poprzez oznaczanie tych treści różnymi metodami wyróżniającymi je na tle innych, co ma umożliwić wykazanie pochodzenia treści z Serwisu oraz przeciwdziałanie wykorzystywaniu owych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek nieupoważnione podmioty.
10. Kontakt z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej będzie odbywać się z domeny info@letsparty.group lub za pomocą poczty wewnętrznej kierowanej bezpośrednio na skrzynkę odbiorczą wiadomości wysyłanych w ramach serwisu letspartu.group.
11. Pytania, uwagi, skargi prosimy kierować na adres email: info@letsparty.group